UWAGA!!! TA STRONA JEST NA SPRZEDAŻ. ZAINTERESOWANE OSOBY PROSZĘ O KONTAKT EMAIL na adres biuro@piekniemieszkam.pl lub przez formularz kontaktowy na stronie
Reklama
Strona główna » RegulaminNie wybrano województwa - kliknij aby wybraćKanał RSS
Wybierz województwo:

Kategorie Ogłoszeń

Schowek
Zapisz się do naszego newslettera, aby być na bierząco z nowymi ogłoszeniami

Schowek
Twój schowek jest pusty

Popularne tagi

Zobacz też
Reklama

Regulamin

§ 1. DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny pod adresem: www.piekniemieszkam.pl w zakładce regulamin.
2. Portal – zbiór stron www umieszczonych pod wspólnym adresem domenowym: www.piekniemieszkam.pl, połączonych ze sobą hiperłączami.
3. Rejestracja - działanie polegające na wypełnieniu przez przyszłego Użytkownika formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie www.piekniemieszkam.pl zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 3 niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inne jednostki organizacyjne, które dokonały Rejestracji.
5. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niezalogowana na Portalu, nieposiadająca dostępu do limitowanych treści i odpłatnych usług.
6. Konto - istniejący w bazie Portalu zapis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, który po podaniu loginu i hasła uzyskuje dostęp do usług, pełny dostęp do treści informacyjnych, a także możliwość modyfikacji danych rejestracyjnych, danych zawartych we wpisach oraz możliwość modyfikacji ustawień Konta.
7. Właściciel - właścicielem Portalu jest Jarosław Strusiński.
8. Zarządzający - osoba lub firma wyznaczona przez Właściciela, odpowiedzialna za zarządzanie Portalem. Obecnie funkcję tę sprawuje Jarosław Strusiński.
9. Administrator - osoba lub osoby wyznaczone przez Zarządzającego, odpowiedzialne za prowadzenie Portalu, w tym w szczególności za dbanie o przestrzeganie przepisów Regulaminu, moderację generowanej przez Użytkownika treści, kontakt i wsparcie techniczne Użytkownika oraz inne zadania powierzone przez Zarządzającego.
10. Cennik – zestawienie cen brutto usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, dostępne na stronie www.piekniemieszkam.pl
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, określa zasady korzystania z Portalu, w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników i Gości oraz usługi oferowane im poprzez Portal.
2. Portal składa się z części ogólnodostępnej, widocznej dla Gości, części limitowanej, widocznej tylko dla zalogowanych Użytkowników oraz z części usługowej widocznej po zalogowaniu i wykupieniu pakietu / abonamentu w ramach danej usługi.
§ 3. REJESTRACJA W PORTALU
1. Aby zarejestrować się w Portalu konieczne jest wypełnienie pól formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.piekniemieszkam.pl. Pola te dzielą się na obowiązkowe (oznaczone gwiazdką) oraz nieobowiązkowe.
2. Wszystkie podane dane muszą być zgodne z prawdą. Za prawdziwość podanych danych odpowiada Użytkownik.
3. Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza, że przeczytał i zrozumiał treść Regulaminu oraz akceptuje wszystkie zawarte w nim warunki.
4. Rejestracja jest także jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie elektronicznej wersji faktury proforma oraz faktury VAT na życzenie Użytkownika, w przypadku zakupienia dowolnej usługi  świadczonej przez Portal.
5. Procesy Rejestracji dla osób fizycznych i dla firm przebiegają inaczej. Odpowiednią dla siebie formę wybrać można w zakładce "Zarejestruj się".
6. Rejestracja firmy na Portalu skutkuje bezpłatnym dodaniem jej danych teleadresowych do Kategori ogłoszeń dostępnym na stronie www.piekniemieszkam.pl. Dodane dane firma może aktualizować, modyfikować oraz poszerzać poprzez swoje Konto.
7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Rejestracji zapisując wpisanych danych i wychodząc z zakładki Rejestracja.
8. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik może zalogować się w Portalu, dzięki czemu uzyska pełny dostęp do treści informacyjnych, merytorycznych oraz wykupionych usług.
9. Panel logowania dostępny jest w zakładce "Zaloguj się". Dane, które należy wpisać przy logowaniu to adres e-mail oraz hasło, podane podczas Rejestracji.
§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania usług i innych funkcjonalności Portalu zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a w szczególności do:
a. nie używania w ramach dodawania jakiejkolwiek treści wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem,
b. nie dodawania treści niezgodnych z prawdą,
c. nie dodawania treści, zdjęć, filmów i wszelkiego rodzaju innych elementów, do których nie posiada praw autorskich bądź majątkowych lub też nie zgodnie z licencją określającą sposób ich wykorzystywania,
d. nie powielania tej samej treści,
e. nie dodawania treści o charakterze erotycznym lub z innych względów nie przeznaczonych dla osób poniżej 18 roku życia,
f. działania w sposób nienaruszający prawa innych Użytkowników,
g. nie podejmowania działań powodujących destabilizację Portalu lub narażających Użytkowników i odwiedzających na szkody, takich jak: odczytywanie haseł, umieszczanie plików wykonywalnych, wykradanie informacji z bazy Portalu, spamowanie itp.
h. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian w Regulaminie dostępnego na stronach Portalu,
i. nie obciążania serwera poprzez nadmierne generowanie ruchu na Koncie,
j. aktualizowania wszelkich danych związanych z Kontem, w szczególności danych osobowych, które uległy zmianie,
k. ochrony identyfikatora (login) oraz hasła.
2. Użytkownik ma prawo:
a. zrezygnować z korzystania z Konta poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres biuro@piekniemieszkam.pl żądania usunięcia Konta,
b. do wglądu w swoje dane rejestracyjne oraz do ich poprawienia lub usunięcia.
c. do dostępu do oferowanych przez Portal usług, w ramach wykupionego poziomu abonamentu.
3. Zabrania się:
a. udostępniania Konta osobom trzecim,
b. posiadania więcej niż jednego Konta przypisanego do danego adresu mailowego,
c. korzystania z Kont należących do innych Użytkowników.
4. Użytkownik upoważnia Zarządzającego do kierowania na swój adres informacji handlowych, promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp.
5. Właściciel oraz Zarządzający nie ponoszą odpowiedzialności za:
a. sposób, w jaki Użytkownicy i Goście korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
b. jakiekolwiek szkody Użytkownika lub Gościa, wynikające z nieprawidłowego lub nieświadomego korzystania z Portalu,
c. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, nie zależnie od przyczyny, która to spowodowała,
d. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
e. skutki wykorzystania pobranych z Portalu informacji i plików,
f. szkody powstałe w wyniku usterek, przerw lub niestabilnego działania Portalu,
g. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
h. treść zleceń i ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych.
6. Zarządzający ma prawo do:
a. okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia,
b. dowolnego opracowywania, modyfikacji, skracania, redagowania wszelkich treści, materiałów i danych wytworzonych przez Użytkownika, jeżeli Zarządzający uzna to za celowe,
c. usuwania wszelkich treści i danych wytworzonych przez Użytkownika wraz z możliwością skasowania lub zablokowania jego Konta, jeżeli Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, polskiego prawa, powiela treści / dane, podaje nieautentyczne treści / dane lub jeżeli Zarządzający uzna to za zasadne,
d. wykorzystywania danych osobowych Użytkownika w celu wysyłania powiadomień, ponagleń, przypomnień, ostrzeżeń, informacji o zmianach w działaniu Portalu i Regulaminie, nowych możliwościach Portalu, sprawach technicznych związanych z obsługą Konta i kształtowaniem treści oraz innych informacji pozwalających na prawidłowe świadczenie usług w Portalu oraz jego rozwój,
e. wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich Użytkowników w celach marketingowo – reklamowych,
f. wprowadzania zmian w Regulaminie,
g. dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu,
h. usunięcia wszelkich danych zgromadzonych w bazie,
i. zaprzestania działalności,
j. przeniesienia praw do Portalu,
k. oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem.
7. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Zarządzającego ani Właściciela.
8. Zarządzający dołoży wszelkich możliwych starań, aby:
a. portal zawierał tylko prawdziwe dane i informacje, w przypadku firm potwierdzone w CEiDG,
b. pozbawiony był wad i działał w sposób ciągły,
c. stale uzupełniać i pogłębiać zawartość Portalu.
§ 5. KATEGORIA OGŁOSZEŃ
1. Kategoria ogłoszeń umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń dodawanych przez firmy jak i osoby prywatne, których dane teleadresowe dodane zostały do bazy danych Portalu poprzez wypełnienie rubryk formularza rejestracyjnego.
2. Użytkownik indywidualny może przeglądać oraz wyszukiwać wpisy w Kategorii ogłoszeń bezpłatnie.
3. Dane do Kategorii ogłoszeń może dodać Użytkownik zarejestrowany jako firma, po zalogowaniu się na Portal.
4. Podstawowe dane teleadresowe firmy dodawane są do Kategorii ogłoszeń automatycznie i bezpłatnie, po dokonaniu przez firmę Rejestracji w Portalu.
5. Dodane dane firma może aktualizować, modyfikować oraz poszerzać poprzez swoje Konto w Portalu.
6. Firma będąca Użytkownikiem może dodatkowo wyróżnić swój wpis poprzez wykupienie usługi „WYRÓŻNIJ”. Cena tej usług oraz jej opis podaje aktualny Cennik. Opis ten dostępny jest także poprzez Konto Użytkownika.
7. Płatności za zamówioną usługę dokonuje się zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu.
§ 6. OGŁOSZENIA
1. Dodawanie ogłoszeń możliwe jest tylko po dokonaniu Rejestracji w Portalu.
2. Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne.
3. Ogłoszenia należy dodawać zgodnie z instrukcją zawartymi w Portalu.
4. Przeglądanie wszystkich ogłoszeń wraz z danymi teleadresowymi osoby zamieszczającej ogłoszenie możliwe jest tylko po wcześniejszym wykupieniu abonamentu, jednak Użytkownik, który zamieścił zlecenie może je bezpłatnie zobaczyć i edytować po zalogowaniu się w Portalu, z pozycji własnego Konta.
5. Przeglądanie ogłoszeń jest bezpłatne i dostępne także dla Gości.
6. Zamieszczane Ogłoszenia będą dodawane zgodnie z datą ich dodania, ale mogą być także dodatkowo wyróżnone. Sposób wyróżnienia oraz cenę tej usługi określa Cennik.
7. Ogłoszenia grupowane są według określonej kategorii.
8. Po wykupieniu abonamentu Użytkownik definiuje branże i kategorie w celu otrzymywania mailowych i/lub sms-owych zawiadomień o pojawiających się zleceniach, spełniających zdefiniowane kryteria.
9. Płatności za zamówioną usługę dokonuje się zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu.
10. W treści ogłoszeń zabrania się wpisywania danych kontaktowych. Ogłoszenia z takimi danymi będą edytowane według uznania Zarządzającego.
§ 7. PŁATNOŚCI
1. Usługi odpłatne, dostępne na Portalu wymieniane są w bieżącym Cenniku.
2. Tytułem świadczenia usług o których mowa w punkcie 1, Użytkownik wnosi opłaty w wysokości wskazanej w Cenniku publikowanym na Portalu, o ile inne warunki nie zostały uzgodnione z Zarządzającym w formie odrębnego porozumienia.
3. Zarządzający może wprowadzać dowolne rabaty, zniżki i upusty oraz promocyjnie znosić część lub całość opłat na czas oznaczony. Modyfikacje te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Opłaty za usługi świadczone poprzez Portal mogą być wnoszone przez Użytkowników przez serwis DOTPAY.PL, prowadzony przez DOTPAY S.A. z siedzibą przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,
5. Dotpay.pl umożliwiają dokonanie zapłaty przelewem, poprzez wpłatę bezpośrednią, przy użyciu karty płatniczej lub za pomocą usługi BLIK.
6. Opłaty wnoszone poprzez serwis dotpay.pl odbywają się zgodnie z regulaminem serwisu, dostępnym na stronie: www.dotpay.pl
7. Usługi świadczone poprzez Portal aktywowane są po wniesieniu całkowitej opłaty przez Użytkownika.
8. Jeśli w ciągu 7 dni zamówiona usługa nie zostanie opłacona, zamówienie uważa się za anulowane.
9. Zamówienia, których kwota nie będzie odpowiadała kwocie dokonanej wpłaty będą anulowane, a pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy w ciągu 30 dni od przyjęcia zgłoszenia od Użytkownika. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu bankowego oraz koszty prowizji pobranych przez Zarządzającego podczas dokonywania wpłaty.
10. Po zamówieniu usługi, w ciągu 14 dni, Zarządzający na prośbę Użytkownika, wystawi rachunek, tytułem świadczonej usługi, wysyłaną na adres mailowy podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
11. Po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Użytkownik, na jego wniosek przesłany drogą elektroniczną (e-mail), wyślemy rachunek. Tym samym użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie rachunku na adres mailowy wskazany przy rejestracji.
12. Portal poinformuje Użytkownika, że zbliża się termin wygaśnięcia ważności wykupionych przez niego usług oraz o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej / wykupieniu kolejnego pakietu.
13. Przedłużenie abonamentu za określoną usługę, Użytkownik może dokonać po zalogowaniu się na swój panel administracyjny.
14. W przypadku braku płatności w terminie zastrzeżonym w punkcie 14, Portal będzie uprawniony do wstrzymania się z dalszym świadczeniem usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika.
15. Po wniesieniu opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, Użytkownik może żądać zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od daty zapłaty, z tytułu rezygnacji z danej usługi. W takim przypadku kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu bankowego oraz koszty prowizji pobranych przez Zarządzającego podczas dokonywania wpłaty.
16. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat na zamówione usługi za pośrednictwem SMS.
17. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty w chwili podania nieprawdziwych danych (w przypadku firm, niezgodnych z danymi zamieszczonymi w CEiDG).
§ 8. REKLAMACJE
1. Reklamacja dotycząca usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, składana przez Użytkownika, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać:
- imię, nazwisko lub nazwę (firmę) Użytkownika, adres pocztowy,
- adres mailowy podany przy Rejestracji,
- treść i uzasadnienie reklamacji oraz działania oczekiwane od Zarządzającego w związku z tą reklamacją.
2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres pocztowy Zarządzającego, wskazany w Regulaminie lub adres mailowy Administratora podany w niniejszym Regulaminie (biuro@piekniemieszkam.pl).
3. Prawidłowo złożona reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma przez Zarządzającego lub Administratora. Klient poinformowany zostanie na piśmie o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, uzasadnieniu, oraz podjętych działaniach.
4. Prawo do rozstrzygania reklamacji posiada Zarządzający oraz Właściciel.
§ 9. OCHRONA PRYWATNOŚCI
1. Użytkownik, który dokonuje Rejestracji lub posiada już Konto, podając dane osobowe na stronach Portalu oświadcza, że:
a. są one zgodne z prawdą i podaje je dobrowolnie,
b. wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
c. został poinformowany o przysługującym mu prawach wynikających z niniejszego Regulaminu,
d. wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych przez Zarządzającego w celu prawidłowego świadczenia usług w Portalu w sposób opisany w Regulaminie, w tym w celach operacyjnych i statystycznych związanych z funkcjonowaniem Konta i uczestnictwem Użytkownika w Portalu,
e. wyraża zgodę na wysyłanie przez Zarządzającego na podany przez Użytkownika przy Rejestracji adres poczty elektronicznej treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Zarządzającego, Właściciela lub jego kontrahentów,
f. ma ukończone 18 lat albo jako osoba niepełnoletnia otrzymał zgodę przedstawiciela ustawowego na podawanie danych osobowych go dotyczących.
2. Danymi zebranymi poprzez Portal administruje Zarządzający.
3. Zarządzający przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
4. Celem zbierania danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Portalu i wypełniania jego funkcji.
5. Dane, w ograniczonym stopniu, mogą być udostępniane jedynie kontrahentom współpracującym z Portalem oraz jednostkom / osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
6. Wypełnianie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika w związku z Rejestracją na Portalu, a także proces logowania się są dobrowolne i odbywają się przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń.
7. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane rejestracyjne oraz do ich poprawienia lub usunięcia.
8. Portal może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych oferowanych usług, dzieląc się nimi z innymi podmiotami.
9. Prawa autorskie Portalu są zastrzeżone.
10. Kopiowanie i powielanie informacji możliwe jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez Właściciela lub Zarządzającego. 
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2015.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i innych ustaw.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.piekniemieszkam.pl
4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przewidzianych Regulaminem konsekwencji.
 
 Płatności obsługuje Dotpay
Płatności obsługuje Dotpay.pl

Copyright © biuro@piekniemieszkam.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone
Obsługa: Aimart.pl